Byggkonsulten Båstad

Kontrollansvarig

Byggherren är den som enligt lag har ansvaret för att objektet uppfyller gällande bestämmelser och att tillsyn och kontroll genomförs på ett riktigt sätt gentemot myndigheterna. Detta gäller samtliga skeden i byggprocessen (program-, projekterings- och byggskede)

 

Den kontrollansvarige är en medhjälpare, som byggherren enligt lag är skyldig att anlita. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför arbetet.

 

Enligt Plan- och bygglagen, kapitel 10 § 11, ska kontrollansvarigansvarig

 

 1. Biträda byggherren med att upprätta förslag till kontrollplan.

 

 1. Vid rivningsarbeten: biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall.

 

 1. Se till att kontrollplanen följs.

 

 1. Bevaka att gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs.

 

 1. Vid avvikelser informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden.

 

 1. Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

 

 1. Dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet

 

 1. Avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

 

 

En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggherre. Byggherre är den som uppför, låter uppföra eller river en byggnad åt sig.

Certifierad kontrollansvarig av SITAC. Av SBR godkänd besiktningsman.

Besiktning

De "Allmänna Bestämmelser" som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning.

 

Till besiktningsman skall i normalfallet beställaren utse en därtill lämpad person. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Besiktningsmannen har därmed ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

 

Konsumententreprenader / Småhusentreprenad

 

SLUTBESIKTNING

 • Konsumenten ska utse besiktningsman
 • Parterna kan också utse en besiktningsman gemensamt
 • Besiktningsmannen skall ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppdraget
 • Besiktningsmannen skall utföra sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet
 • Besiktningsmannen skall så snart som möjligt kalla parterna och den kontrollansvarige enl. PBL till besiktningen
 • Om entreprenaden inte godkänns skall ny slutbesiktning ske
 • Tvist om utlåtande prövas av allmän domstol (§56)

Entreprenadbesiktning avser främst projekt för bygg-, bostads- eller fastighets-företag eller andra beställare.

Projektledning

Byggledare/projektledare för byggnadsprojekt innebär planering, samordning, kontroll, etc.

Vad innebär det att vara byggledare – projektledare?

 

Att vara byggledare eller projektledare för ett bygge eller ett byggnadsprojekt är ingen lätt uppgift. Ett bygge eller ett byggnadsprojekt är så oerhört komplext. Som byggledare – projektledare gäller det att samordna alla nödvändiga resurser i form av arbetskraft, material, utrustning och maskiner. Och det gäller att ha kontroll på kostnaderna kunna garantera ett givet pris, hålla en på förhand uppgjord tidplan och åstadkomma den kvalitet som uppdragsgivaren och samhället förväntar sig. Och allt detta ska ske i enlighet med gällande lagar och förordningar, inga olyckor ska ske på arbetsplatsen, tidplaner ska hållas oberoende av väder och andra oförutsedda händelser. Men du kan tjäna pengar så att du blir nöjd.

 

Samtidigt är dagens byggverksamhet utsatt för en allt större press på snabbhet, kostnadseffektivitet, hög kvalitet samt ständigt ändrade lagar och regler. Det är en process som ständigt utsätts för förändringar där snabbheten att fatta kloka beslut är helt avgörande.

 

Visionen om slutresultatet finns när projektet startar bara i form av ritningar och beskrivningar. Från den utgångspunkten är det byggledarens/projektledarens uppgift och förmån att få ansvara för själva genomförandet och förverkligandet.

 

Ett sätt att definiera byggledning/projektledning är följande:

 

Samordning av resurser i form av arbetskraft, material, utrustning och maskiner:

 

Byggledning/projektledning förenar planering, organisation, ledning, samordning och kontroll av åtaganden och genomförande av konstruktionsarbete med avsikt att nå väl definierade mål genom att nyttja de resurser som står till förfogande när det gäller arbetskraft, material och tidsresurser på ett sådant sätt att man minimerar kostnaderna och maximerar den nytta som kunden upplever.

 

Trots att det är möjligt att definiera vad verksamheten innebär ungefär som ovanstående så kompliceras bilden av att en byggherre, som vill slippa att engagera sig i själva genomförandet, kan anlita en totalentreprenör. I det fallet har entreprenören en egen byggledare/projektledare som ansvarar för jobbet.

 

 

ByggKonsulten är din samarbetspartner som självklart lyssnar till dina önskemål men också vet vad som är viktigt för att just ditt projekt ska bli lyckat!

 

Byggkonsulten Båstad AB

Christoffer Viebke

070 36 580 36

christoffer@byggkonsulten.org

 

Certifierad kontrollansvarig av SITAC och av SBR godkänd besiktningsman.